Whately Historical Society
P.O. Box 7
218 Chestnut Plain Road
Whately, MA  01093
info@whatelyhistorical.org

 

Officers & Staff

  President:  
  Vice Pres.
  Secretary: 
  Treasurer:  
  Curators:    
  Webmaster:  

Adelia Bardwell
Betty Orloski
Gretchen Bechta
Bill Saunders
Jane Grybko & Dereka Smith
Judy Markland


Whately Historical Society 2010-2012